Kredi Kartını Kimler Alabilir?

Kredi Kartını Kimler Alabilir?
Günümüzde kredi kartı verirken şahıs veya firmalara Bankalarca vadesiz tasarruf mevduatı veya diğer bir deyişle kredi kartı ile yaptığı harcamaları takip amacıyla kredi kartı mevduat hesabı açılmaktadır. Kart hamilinin şubedeki diğer hesapları arasında yapılan mahsup işlemleriyle bütün harcamalar ve ödemeler bu hesaptan geçirilmektedir.
Kart hamillerinin yapmış oldukları harcamaların bedellerinin bankalarca hazırlanan hesap özetlerinde belirtilen ödeme günleri içerisinde hesaba yatırılması istenilmektedir. Bu konuda bankalar arasında ödeme günleri açısından
bir standart olmamakla birlikte genelde harcamanın yapıldığı tarih ile ödeme tarihi arasında 1 ay ve 15 gün bir süre vardır. Bu süre arasında bankalar müşterilerden herhangi bir faiz almadıklarından, bu dönem müşteri için faizsiz ve Ödemesiz bir dönem olmaktadır. Bu dönemdeki bankalarca yüklenilen maliyet üye işyerlerinden alınan komisyonlarla karşılanmaktadır. Ödeme tarihinin son gününde kart hamilinin kredi kartı mevduat hesabında ise bu hesaptan, yoksa ödemeye müsait olan diğer hesaplarından (kart sahibinin bankada borçlu cari hesabı var ise ve ödeme limiti müsait ise bu hesaptan), sözkonusu bu hesaplardamüsait değilse kredi kartı sözleşmesine istinaden, kredi kartı mevduat Ödeme tutan kadar virman yapılır. Kredi kartı sahibi “overdarft” yapmış ve hesabında ödeme gününde yeterli bakiye bulundurmamış ise, mevduat hesaplan borç bakiye vermeyeceğinden bu tutar bankaca muhtelif Alacaklar Hesabına alınır ve kart hamiline borcunun, engeç 1 ay içerisinde ödemesi için ihbarname gönderilir. Kart hamili bu borcunu ödediğinde, borcun anılan hesaba alındığı tarih ile ödeme tarihi arasındaki süreye gecikme faizi uygulanmakta, ayrıca kaynak kullanım destekleme fonu ve banka sigorta muameleleri vergiside tahsil edilmektedir.
Uygulamada kredi kartlarında, kart hamilinin bankalarda mevduat hesabı bulundurma zorunluluğu aranmakla, belli bir limit içerisinde borçlu geçici bir hesap açılmaktadır. Kredi kartı ile ilgili bu hesap, aracı hesaplarda takip edilir. Bu takibin diğer kredi kartlarının “overdraft” yapma halindeki durumunun takibi arasında pek farkı bulunmamaktadır ‘^ .
Kredi kartı uygulamalarında bankalar tarafından gerçek veya tüzel kişilere vadesiz bir tasarruf mevduatı hesabı açılmaktadır. Bazı bankalar kredi kartı ile yapılan harcama ve ödemeleri takip edebilmek amacıyla normal tasarruf mevduatı yanında birde kredi kartı mevduat hesabı açmaktadır. Kredi kartı hesabı ile müşterinin bankadaki diğer hesaplan arasında yapılan virman mahsupları
yoluyla kredi kartı kullanılarak yapılan ödeme ve harcamalar bu hesaptan geçirilmektedir. Buna ek olarak kart verilirken hamillerden kart başına belirli bir
ücrette alınmaktadır100
Kredi kartlarında ayrıca, bir kısım bankalarca kart hamiline gönderilen ekstrede belirtilen borcun ödeme gününde belli bir oranın (enaz, Pamukbank %10, Yapı Kredi Bankası %15, Vakıflar Bankası %25 gibi) Ödenmesi halinde kalan kısmı için kredilendirme yapılmaktadır.
Netice olarak, kredi kartı için açılan mevduat hesabı bir borçlu carî hesap gibi işlemekte ise de, sözleşme yönünden bakıldığında banka ile kart hamili arasında kredi kartı sözleşmesi bulunmaktadır. Her ne kadar kredi kartı sözleşmesi bir kredi sözleşmesi değil ise de, taşıdığı hükümler ve kapsam yönünden aynı hususları içerdikleri görülmektedir.
Kredi kartı verilirken tüketicinin gelir düzeyine ve Ödeme gücüne göre banka tarafından bir harcama limiti ve üye işyerlerinde sunulan mal ve hizmetin cinsine göre bir defada yapılabilecek harcama limiti belirlenmektedir

Yorum yazın