TİCARİ BANKALARIN ÖNEMİ

TİCARİ BANKALARIN ÖNEMİ
Ülkelerin para sistemini düzenleyen temel öğeler genellikle devlet, merkez bankası ve ticari bankalardır. Ticari bankalar öncelikle kar amacı güden işletmelerdir. Bu açıdan diğer işletmelere benzerler. Özellikle sermaye piyasası gelişmiş ülkelerde kişi ve grupların paralarını yatıracakları pek çok yer vardır. Bunların çoğu banka adı altında (ticari bankalar, tasarruf bankaları, yatırım bankaları vb.) toplanır. Ticari bankaları diğer banka ve işletmelerden ayıran en önemli özellik “vadesiz mevduat” toplamasıdır
Vadesiz mevduat: Mevduat sahipleri tarafından istendiğinde geri alınabilen veya çek aracılığıyla üçüncü şahıslara aktarılabilen bir banka hesabıdır. Ticari bankaların topladıkları vadesiz veya kısa vadeli mevduat miktarı o ülkenin para stoku içinde önemeli bir yer tutar. Yarattıkları kaydi para sonucu ekonomik yaşamın bir parçası olan ticari bankalar, topladıkları fonları ticari ve sınai işletmelerin kısa vadeli kredi ihtiyacını karşılamak için kullanırlar.
“Ticari Banka” terimi ondokuzuncu yüzyılda İngiltere’de ortaya atılmıştır. O dönemde ticari bankaların en önemli özelliği, topladıkları paraları kısa vadeli ticari kredilerde kullanmalarıdır. Günümüzde faaliyet gösteren ticari bankaların çoğu kısa vadeli ticari kredilerin yanısıra, her alanda orta ve uzun vadeli krediler de vermektedir. Bu nedenle vadesiz mevduat kabul eden ve çek hizmeti veren tüm ban¬kaları «ticari banka» terimi altında toplamak mümkündür .
“Özellikle ondokuzuncu yüzyılda hızla gelişen ticaret hayatı ban¬kacılık alanında da etkisini göstermiş, çok güçlü ticari bankaların or¬taya çıkmasına ve uluslararası nitelik kazanmasına yol açmıştır. Gü¬nümüzde gelişmiş ülkelerin çoğunun banka sistemlerine az sayıda ticari banka egemen olmuştur. Söz gelişi, A.B.D.’de üç banka, Alman¬ya’da “dört D” olarak anılan dört banka, İngiltere’de “beş büyükler”, İtalya’da dört büyük mevduat bankası, bankacılıktaki yoğunlaşmaya örnek olarak verilebilir. Bankacılık alanında görülen aşırı reka¬bet ortamı ticari bankaların yaşamak için gelişmelerini zorunlu kıl¬mıştır. Bu zorunluluk sermaye yetersizliği nedeniyle teknolojideki ge¬lişime ayak uyduramayan küçük bankaların etkinliğinin azalmasına yol açmıştır. Böylece hemen hemen bütün dünyada, çok sayıda ve birbirinden bağımsız olarak faaliyete başlayan ticari bankalar, giderek bu özelliklerini yitirmiş, genelde yerini az sayıda büyük banka işletmelerine ve holdinglere bırakmıştır .

Yorum yazın