Devlet Planlama Teşkilatı nedir görevleri

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLÂTI, İktisadî ve sosyal hedeflerin tayininde hükümete yardım eden, uzun ve kısa vadeli strateji plan ve programları hazırlayan ve planın başarıyla* uygulanması için gerekli tedbirleri tavsiye eden bir kuruluştur.

Devlet Plânlama Teşkilâtının iki ana organı mevcuttur: Yüksek Planlama Kurulu ve Planlama Merkez Teşkilâtı. Yüksek Planlama Teşkilâtı Başbakan veya Başbakan Yardımcısının başkanlık ettiği üç bakandan; Devlet Planlama Teşkilâtı müsteşarından ve Planlama Merkez Teşkilâtındaki üç daire başka-nından müteşekkil bir heyettir. Görevi. İktisadî ve sosyal hedefler ile stratejileri tayin etmektir. Teknisyenler çeşitli alternatifleri Yüksek Planlama Kurulun* getirirler. Yüksek Planlama Kurulunda hazırlanan teklifler Bakanlar Kurulunda müzakere edilerek karara bağlanır. Planlama Merkez Teşkilâtının hazırladığı uzun ve kısa vadeli planlar da Yük• sek Pfanhma Kurulundu incelenir ve Bakanlar Kuruluna sunulur.
Bakanlar Kurulunda yapılan nihaî görüşmelerden sonra planlar Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur. Onaylanan plânlar kapsadıkları dönemin başlangıcından itibaren yürürlüğe girer.

Planlama Merkez Teşkilâtı. Başbakanlığa bağlı bir müsteşarlık ile üç daire başkanlığı ve bir genel sekreterlikten müteşekkildir. Adı geçen daireler. İktisadî Planlama Dairesi, Sosyal Planlama Dairesi ve Koordinasyon Dairesi isimlerini taşır. Planlama Merkez Teşkilâtının görevi, teşkilâttaki uzmanların ve uzman yardımcılarının yaptıkları çalışma ve araştırmaları bir plan kalıbına dökmektir. İktisadî planlar ile ilgili çalışmalar İktisadî Planlama Dairesinde, sosyal planlama ile ilgili çalışmalar da Sos-yal Planlama Dairesinde cereyan eder. Koordinasyon Dairesinin görevi .plânın bu iki cephesini bir-biriyle uzlaşır hale getirmektir.

Almancası : Staatsplanungsamt.

Fransızcası : Commissariat généra! du plan.

Organisation de la planification nationale.

İngilizcesi : State planning organization.

(Bk: beş yıllık planlar, planlama).

Yorum yazın