Dünya bankası nedir

DÜNYA BANIKASI’nın resmî adı MİLLETLERARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI’ dır.

Dünya Bankası ve Milletlerarası Para Fonu, kurulması bir arada kararlaştırılmış ikizler diye anılan müesseselerdir.

Dünya Bankası’n\n ve Milletlerarası Para Fonu’-nun kurulması .1944 yılında toplanan Bretton Woods Konferansında karara bağlanmıştır.

Banka, 1945 de Birleşmiş Milletler Teşkilâtının bir uzvu durumuna geçmiştir .

Dünya Bankasının fonksiyonları şunlardı:

Harp sonu devresindeki imar ve kalkınma faaliyetini besliyecek kredileri temin etmek.

Özel yabancı sermaye yatırımlarını teşvik etmek.

Dünya kaynaklarının gelişmesine faydalı yatırımlara yardım etmek,

Az gelişmiş ülkelerin sermaye ihtiyaçlarını karşılamağa çalışmak.

Dünya Bankasının kullandığı fonlar, iki kaynaktan gelmektedir:

i) Üye memleketlere yapılan hisse senedi satışları.

ii) Büyük malî müesseselere yapılan yahut bor-salarda yaptırılan bono satışları.

Dünya Bankası, kredi açmadan önce, proje üzerinde etraflı incelemeler yapmaktadır. Kredinin banka tarafından benimsenmiş prensip\ere uygun olmasına büyük önem verilmektedir. Üye ülkelerin izledikleri iktisat siyaseti de. dikkatle göz Önünde tutulmaktadır

Dünya Bankası, direkt muhatap olarak hükümetleri tercih etmektedir. Hükümetlere doğrudan doğruya kredi açabilmektedir. Firmalara açacağı krediler için, hükümet garantisi istemektedir. Özel malî müesseselerin başka memleketlere açacakları kredilere de. ilgili memleket hükümetiyle vardığı anlaşma gereğince kefil olduğu vakidir.

Dünya Bankasının açtığı krediler tide loan niteliğinde değildir.

Bu müessese, kısa vadeli muameleler yapmamaktadır.

Dünya Bankasının teşebbüsü ile kurulmuş milletlerarası İktisadî gelişmeyi hedef tutan başka müesseseler de vardır.

Dünya Bankası ve Milletlerarası Para Fonu, dünyanın en büyük malî müesseseleridir.

(F. Ergin/

Almancası : Weltbank. Internationale Bank für Wiederaufbau und wirtschaftliche Entwicklung. (I.B.R.D.).

Fransızcası : Banque Internationale de Reconstruction et de Développement. (B.l.R.D).

İngilizcesi : World Bank. International Bank For Reconstruction and Development. (LB. R. D.).

(Bk;Milletlerarası Para Fonu. Milletlerarası Fi-nans Korporasyonu,, tide loan).

Etiketler: , , , ,

Yorum yazın