GREV ERTELEMESİ

: Karar verilmiş veya başlanmış olan kanuni bir grev genel sağlığı veya milli güvenliği bozucu nitelikte ise Bakanlar Kurulu bu uyuşmazlıkta grevi bir kararname ile altmış gün süre ile erteleyebilir. Erteleme süresi, kararnamenin yayımı tarihinden işlemeye başlar. Toplu iş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu’nun 33. maddesi grev ertelemesini böyle düzenledikten sonra 34. maddesinde de grev ertelemesi durumunda uyuşmazlığın nasıl çözümleneceğini belirtmiktedir. buna göre: “Erteleme ka-rarnamesinin yürürlüğe girmesi üzerine, Çalışma Bakanı bizzat ve resmi arabulucu listesinden seçeceği bir arabulucu yardımı ile uyuşmazlığın çözümü için erteleme süresince her türlü gayreti gösterir.” Ayrıca erteleme süresi içinde taraflar aralarında anlaşarak uyuşmazlığı özel hakeme de intikal ettirilebilir. Erteleme süresinin sona erdiği tarihte taraflar anlaşmamışlarsa veya uyuşmazlığı özel hakeme de intikal ettirmemişlerse, Çalışma Bakanı uyuşmazlığın çözümü için Yüksek Hakem Kurulu’na başvurur. Görüldüğü gibi, grevin ertelenmesi durumunda, er- İeleme süresi sona erdiğinde eski yasada olduğu gibi tekrar grevi uygulama olanağını doğmamaktadır. Ertelenen greve ilişkin uyuşmazlık erteleme süresi içinde çözüme kavuşup, toplu iş sözleşmesi bağıtlanmamışsa, sürenin sonunda uyuşmazlık çözümü bakımından Yüksek Hakem Kurulu yetkili olmaktadır. 1982 Anayasası’mn 54. maddesi de grevin ertelendiği durumlarda ertelemenin sonunda uyuşmazlık Yüksek Hakem Kurulu’nca çözülür hükmünü getirerek yaysa koyucuyu bu yönde bağlamış bulunmaktadır. Anacak kanunun 33. madesi erteleme kararına karşı Danıştay’a iptal davası açılabileceğini ve yürütmenin durdurulmasına karar verilmesinin istenebileceğini düzenlemektedir. Erteme kararının Danıştay’ca iptal edilmesi halinde grevin uygulanması mümkün olabilecektir. Olağanüstü halin ilan edildiği bölgelerde ise grev er-telenmesi kararına ilişkin davalarda yürütmenin durdurulmasına karar verilmeyecektir. (Bkz.Grev, Grev Çeşitleri, Lokavt, Yüksek Hakem Kurulu).
GREV OYLAMASI: Grev kararının ilan edildiği tarihte grevin uygulanacağı işyerinde çalışan işçilerin en az dörtte biri, grev kararının işyerinde ilan edilmesinden başlayarak altı işgünü içinde yazılı olarak oylama yapılmasını isterse,
o işyerinde grev oylaması yapılır. Grev oylaması bu konudaki talebin mahallin en büyük mülki amirine yapılmasından başlayarak altı işgünü içinde ve işyerinde, iş saatleri dışında en büyük mülki amirin tespit edeceği gün ve zamanda ve onun görevlendireceği memurun gözetimi altında, gizli oy açık tasnif esasına göre yapılır. Grev oylamasında, grev ilanının yapıldığı tarihte işyerinde çalışan işçilerin salt çoğunluğu grevin uygulanmamasına karar verirse o işyerinde grev uygulanamaz, işletme düzeyinde toplu iş sözleşmesi yapılmasına ilişkin uyuşmazlıkta grev oylaması talebi işletmenin her bir işyerinin bulun-!
dıığu mahallin en büyük mülki amirliğine yapılır. Grev oy- • laması isteyen işçilerin sayısının yeterli orana ulaşıp ulaşmadıklarının tespiti ile grev oylamasının kesinleşen sonuçları işletmenin merkezinin bulunduğu mahallin en büyük mülki amirliğince toplanır ve toplu sonuç orada belirlenir. Grev oylaması sonucunda işçiler grevin uygulanmamasına karar verirlerse ve uyuşmazlıkta tarif olan işçi sendikası oylama sonucunun kesinleşmesinden itibaren on beş gün içinde karşı tarafla anlaşmaya varamazsa veya Yüksek Hakem Kurulu’na başvurmazsa, toplu iş sözleşmesi yapma konusindaki yetki belgesinin hükmü kalmaz. 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu’nun 34 ve 35. maddelerinde yer alan bu hükümler, grev kararının alınıp ilan edilmesinden sonra fakat grev uygulamasına geçmeden önce belirli süre içinde grevi işyerinde veya işletmeye bağlı işyerlerinde uygulama durumunda olan işçilere, grevin uygulanmasını engelleme olanağı vermektedir. Bu yoldan grev kararı alma yetkisi olan sendikaların, grevi uygulama durumunda olan işçilerin onayı olmaksızın, daha doğru bir ifade ile işçilerin greve karşı olmaları halinde grevi uygulamaları olanaksız hale gelmektedir. Oysa grev oylamasının grev kararı alınmasından sonra değil, daha önceki bir safhada yapılmasının sağlanması hem grev oylamasının demokratik özüne daha uygun olurdu, hem de grev oylaması kuru- munu, grev kırma niteliğine bürünme tehlikesiyle karşı karşıya bırakmazdı. (Bkz. Grev, Grev Yasakları, Lokavt, Yüksek Hakem Kurulu).

Yorum yazın