Yirmisekizzade Mehmed Said Paşa Kimdir?

Yirmisekizzade Mehmed Said Paşa

Yirmisekizzade Mehmed Said Paşa  Türk devlet adamı (öl. Maraş 1761). III Ahmed devrinde elçilikle Fransa’ya gönderilen Yermisekiz Mehmed Çelebinin oğlu. Medrese öğrenimi gördü; sonra devlet hizmetine girdi. Sadaret Mektubî kalemi hulefasıyken, elçi olarak Paris’e giden babasına kethüda tayin edildi (1720).

Döndükten sonra süvari kâtibi oldu. Şıkkı salis defterdarı rütbesiyle, I Mahmud’ ’un cülusunu bildirmek için, Petersburg’a gönderildi. Sonra Rusya ve İsveç’e gitti (1732), Niyemirov’da Türkiye, Avusturya ve Rusya arasında yapılan görüşmelere katıldı. Rumeli beylerbeyi ile birlikte elçi olarak Paris’e gönderildi (1741).

İstanbul’a döndüğü zaman Mısır’da çıkan bazı anlaşmazlıkları düzenlemekle görevlendirildi (1744). Ertesi yıl defteremini. sonra sadaret kethüdası (1746) oldu. Sadrazam Tiryaki Mehmed Paşa ile geçinemeyerek görevinden ayrıldı ve tekrar defter eminliğine döndü (1747). ikinci kere nişancı (1748) oldu. Divitdar Mehmed fimin Paşanın sadrazam olması üzerine sadaret kethüdası (1750) tayin edildi.

Yirmisekizzade Mehmed Said Paşa Geliboluya Sürgünü

Yirmisekizzade Mehmed Said Paşa sonra azledilerek Gelibolu’ya sürüldü. Başmuhasebeci, sadaret kethüdası (1755) ve Bıyıklı Ali Paşanın öldürülmesinden sonra sadrazam oldu. Üç ay sonra azledilerek İstanköy adasına sürüldü (1756). Affedilerek Hanya muhafızlığına (1757), Mısır valiliğine (1759), Karaman (1760) ve Maraş valiliğine (1761) tayin edildi.

Türkiye’de ilk matbaanın kurucularındandır. Tıbba ait Türkçe bir eseri (Ferâidül-Müfredat [Ayrıntıların Tek Tek İncelenmesi]) ile bazı farsça eserleri vardır, (m)

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık